Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje v souladu s vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. Pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům a rodičům. Tým ŠPP tvoří výchovný poradce, metodik prevence a dva učitelé žáků s SVP.

Koordinátor ŠPP a učitel žáků s SVP
Mgr. Jarmila Mokrá, mokra@zssardice.cz

Výchovný poradce
Mgr. Blanka Uhljarová, uhljarova@zssardice.cz

Metodik prevence
Mgr. Lenka Cápková, lcapkova@zssardice.cz

Učitel žáků s SVP
Erika Maradová, maradova@zssardice.cz

Členové týmu ŠPP nemají pevně stanoveny konzultační hodiny. Individuální konzultační schůzky si můžete domluvit e-mailem na uvedených adresách.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené zejména na

 1. poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 2. sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 3. prevenci školní neúspěšnosti,
 4. kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 5. podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
 6. podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
 7. průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 8. včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 9. předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
 10. průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
 11. metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
 12. spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
 13. spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Způsoby naplnění:

 • individuální poradenství
 • dotazníkové šetření, ankety
 • intervenční programy
 • adaptační programy
 • krizové intervence
 • přednášky a besedy
 • práce s třídním kolektivem
 • práce s vybranými skupinami

Jednotlivé role členů týmu ŠPP:

Výchovný poradce – Mgr. Blanka Uhljarová (uhljarova@zssardice.cz)

Na co se při své práci zaměřuji?

Poskytuji poradenské služby žákům, jejich rodičům či zákonným zástupcům i učitelům hlavně v těchto oblastech:

 • kariérové poradenství při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků,
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků,
 • poradenství při řešení vzdělávacích a výchovných problémů žáků,
 • poradenství při začleňování se nových žáků do kolektivu,
 • poradenství při obtížích s přípravou na vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dále:

 • Spolupracuji se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
 • zajišťuji skupinové návštěvy žáků školy v informačním poradenském středisku úřadu práce a poskytuji informace žákům a jejich zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb tohoto střediska,
 • podílím se na organizaci akcí školy zaměřených na profesní přípravu žáků (exkurzní dny, besedy s absolventy),
 • spolupracuji s ostatními členy školního poradenského pracoviště i se všemi pedagogy.

Kdy se na mě můžete obrátit?

Žáci:

 • Když si nevíte rady s domácí přípravou na vyučování,
 • když si nerozumíte se spolužáky nebo jinými vrstevníky,
 • když máte obtíže ve vztazích s dospělými,
 • když se nemůžete rozhodnout při volbě dalšího studia.

Rodiče a zákonní zástupci:

 • Když potřebujete poradit ve věci výchovného vedení dítěte,
 • když zjistíte, že Vaše dítě má nějaký problém a nechce o něm mluvit,
 • když Vaše dítě nerado chodí do školy,
 • když nevíte, jak pomoci dítěti s domácí přípravou na vyučování,
 • když potřebujete radu ohledně další profesní dráhy dítěte.

Pedagogové:

 • Když řešíte výchovné problémy ve třídě,
 • když si nerozumíte s některým žákem nebo se třídou,
 • když adaptace některého žáka neprobíhá optimálně,
 • když Vám chybí inspirace týkající se kariérového poradenství,
 • když potřebujete pomoci se sestavením nebo realizací IVP.

Metodik primární prevence – Mgr. Lenka Cápková (lcapkova@zssardice.cz)

Co je mým úkolem?

 • Předcházet rizikovým jevům v chování žáků – pracuji s třídními kolektivy i jednotlivci,
 • rozpoznat výskyt sociálně patologických jevů (rizikového chování) a zajištění včasné intervence – sleduji a diagnostikuji sociální klima na škole a v jednotlivých třídách, provádím depistáže, šetření a výzkumy týkající se ohrožení dětí rizikovým chováním a sleduji míru ohrožení rizikovým chováním u jednotlivých dětí,
 • zpracovávám pro každý školní rok minimální preventivní program, kontroluji jeho realizaci a vypracovávám závěrečné hodnocení minimálního preventivního programu,
 • spolupracuji s ostatními členy školního poradenského pracoviště,
 • spolupracuji s učiteli,
 • spolupracuji s externími organizacemi,
 • zajišťuji cyklus interaktivních besed i jednotlivé besedy externích organizací,
 • připravuji materiály a pomůcky pro primární prevenci,
 • vytvářím nástěnky a aktualizuji údaje, objednávám materiály, tiskopisy a letáky s tématy prevence,
 • sleduji změny v legislativě v oblasti prevence SPJ,
 • další činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské (podrobně v Metodickém pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních.

Co jsou sociálně patologické jevy? (Nově „rizikové chování“)

 • Záškoláctví,
 • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kyberšikana,
 • užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky – dále jen „OPL“) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek,
 • závislost na politickém a náboženském extremismu,
 • kriminalita, delikvence,
 • netolismus (virtuální drogy), patologické hráčství (gambling) a sázení.

S čím Vám mohu pomoci?

Pro žáky:

 • Pomohu Ti se začleněním do kolektivu,
 • poradím, pokud jsi ohrožen rizikovým chováním, nebo kdykoli se na mě obrátíš,
 • připravuji besedy a cykly preventivních hodin pro Tvůj třídní kolektiv.

Kdy se na mě můžeš obrátit?

 • Když máš problémy se spolužáky,
 • když víš o někom, kdo potřebuje mou pomoc,
 • když si nerozumíš s učitelem,
 • když se dostaneš do průšvihu,
 • když se dostaneš do styku s návykovou látkou,
 • kdykoli Tě něco trápí…

Pro rodiče a zákonné zástupce:

 • Poskytnu Vám veškeré dostupné informace o rizikovém chování,
 • doporučím Vám literaturu či poskytnu odpovídající materiály,
 • můžete se mnou konzultovat cokoli, co souvisí s rizikovým chováním.

Kdy se na mě můžete obrátit?

 • Když se Vaše dítě dostane do nevhodné party,
 • když nevíte, jak s dítětem mluvit o tématech rizikového chování,
 • když máte podezření, že Vaše dítě přišlo do styku s návykovou látkou,
 • když se Vaše dítě chová zvláštně a nerozumíte mu,
 • když Vaše dítě nerado chodí do školy, nebo dokonce ráno odmítá odejít z domu,
 • když Vaše dítě tráví většinu volného času u počítače a odmítá cokoli jiného,
 • když Vaše dítě odmítá jíst nebo po jídle často zvrací (podezření na anorexii a bulimii).

Pro pedagogy:

 • Předám Vám odborné informace,
 • předám Vám výsledky šetření, výzkumů i průběžných depistáží,
 • spolupracuji s Vámi při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje,
 • připravím pro Vaši třídu besedu či cyklus preventivních hodin na Vámi navržené téma,
 • poskytnu Vám poradenství v jakékoli otázce týkající se rizikového chování.

Kdy se na mě můžete obrátit?

 • Když si děti ve Vaší třídě záměrně ubližují,
 • když máte podezření na šikanu,
 • když adaptace nového žáka neprobíhá optimálně,
 • když Vám chybí informace o některém tématu týkajícím se rizikového chování,
 • když si nerozumíte s některou třídou,
 • když máte podezření, že některý žák (žáci) přišel do styku s návykovou látkou,
 • když se chcete více vzdělávat v oblasti rizikového chování,
 • když má dítě ve Vaší třídě zranění, které by mohlo odpovídat domácímu násilí,
 • když máte podezření na jakoukoli patologii ve vztahu rodina – dítě.

Můžete se na mě obrátit osobně, přes schránku důvěry před tělocvičnou nebo na školních webových stránkách a nebo e-mailem (lcapkova@zssardice.cz).

Učitelé žáků s SVP – Mgr. Jarmila Mokrá (mokra@zssardice.cz), Erika Maradová (maradova@zssardice.cz)

Co je naším úkolem

 • Konzultujeme s žáky, rodiči i pedagogy,
 • spolupracujeme s externími organizacemi.

S čím Vám můžeme pomoci?

Pro žáky:

 • Poradíme ti, jak se doma připravovat, abys ve škole dobře prospíval,
 • společně najdeme vhodné řešení pro to, co tě trápí.

Pro rodiče a zákonné zástupce

 • Nalezneme společně nejvhodnější formu domácí přípravy pro Vaše dítě,
 • pomůžeme Vám nalézt vhodné cvičné materiály a kompenzační pomůcky.

Pro pedagogy:

 • Poradíme se o vhodném přístupu k dítěti při výuce v různých činnostech,
 • pomůžeme najít vhodné výukové materiály,
 • poradíme, jak praktikovat úlevy při hodnocení a klasifikaci.